ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

იურიდიული მომსახურება და სამართალწარმოება

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (ECtHR) არის სასამართლო ორგანო, რომელიც ზედამხედველობს ევროპის საბჭოს 47 წევრი სახელმწიფოს მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის (ECHR) შესრულებას. ECHR არის ხელშეკრულება, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორიცაა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, გამოხატვის თავისუფლება და წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა. ECtHR მდებარეობს სტრასბურგში და მას აქვს უფლება განიხილოს საქმეები, რომლებიც აღძრულია კერძო პირების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა ჯგუფების მიერ, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათი უფლებები დაირღვა წევრი სახელმწიფოს მიერ.

 

საადვოკატო ფირმებს შეუძლიათ იმუშაონ საქმეებზე, რომლებიც წარდგენილია ECtHR-ის წინაშე მრავალი გზით. ზოგიერთმა ფირმამ შეიძლება წარმოადგინოს ინდივიდები ან ჯგუფები, რომლებიც აწარმოებენ საქმეს სასამართლოში, ზოგს კი შეუძლია იურიდიული კონსულტაცია და დახმარება გაუწიოს წევრ სახელმწიფოებს, რომლებსაც საქმე აქვთ სასამართლოში. ფირმას შეუძლია დაეხმაროს ინდივიდს/ჯგუფს სარჩელის მომზადებასა და სასამართლოს წინაშე წარდგენაში. ფირმას ასევე შეუძლია ჩაატაროს კველვა, საქმის პერსპექტიულობასთან დაკავშირებით. ფირმის ადვოკატები სპეციალიზირებული არიან ადამიანის უფლებათა სამართალში და აქვთ მსგავს საქმეებზე მუშაობის გამოცდილება.