კორპორაციული სამართალი

იურიდიული მომსახურება და სამართალწარმოება

კორპორაციული სამართალი

კორპორაციული სამართალი არის სამართლის მიმართულება, რომელიც ეხება კორპორაციების ჩამოყალიბებას, ორგანიზაციულ მოწყობასა და მართვასთან დაკავშირებულ პროცესებს. ის მოიცავს იურიდიულ საკითხთა ფართო სპექტრს, მათ შორის, სახელშეკრულებო სამართალს, ფასიანი ქაღალდების კანონს, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალს და საგადასახადო კანონმდებლობას. კორპორაციული სამართალი რთული და მუდმივად ცვალებადი სფეროა, რის გამოც რთულია ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია კვალიფიციური ფირმის მომსახურება. სწორედ აქ შემოდიან იურიდიული ფირმები.

ეი ფლას ქონსალთინგი არის სპეციალიზირებული კორპორატიულ სამართალში, შესაბამისად შეუძლია დაეხმაროს კლიენტებს ბიზნესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა იურიდიული საკითხების მოგვარებაში. ფისრმის დახმარება გამოიხატება კორპორაციის ჩამოყალიბების მიზნით საწესდებო დებულებების შემოშავებაში, სამართლებრივი აქტების შედგენასა და საჭირო დოკუმენტაციის შეტანაში შესაბამის ორგანოში. A+ Consulting-ს შეუძლია ყველა სახის სამართლებრივი დოკუმენტით უზრუნველყოს კლიენტი კომპანიები.

ჩევნი ფირმის იურისტებს ასევე შეუძლიათ კლიენტებს გაუწიონ კვალიფიციური კონსულტაცია კორპორატიული მართვის საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა საბჭოს სხდომების წარმართვა და აქციონერთა მიერ ხმის მიცემის წესები. ფირმის იურისტებს შეუძლიათ შეადგინონ ხელშეკრულებები, განიხილონ და აწარმოონ მოლაპარაკება თავიანთი კლიენტების სახელით. შეადგინონ ხელშეკრულებები პროდუქტის ან მომსახურების გაწევისთვის და კვალიფიციური რჩევებით უზრუნველყოს კომპანიები უძრავ ქონებასთან, იჯარასთან, პარტნიორობასთან და სხვა მრავალ საკითხთან დაკავშირებით. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან კარგად შედგენილი კონტრაქტი ეხმარება სამეწარმეო საზოგადოებებს დაიცვან ბიზნესი პოტენციური სამართლებრივი დავებისა და ფინანსური ზარალისგან.

გარდა ამისა, A+ Consulting-ს შეუძლია დაეხმაროს კლიენტებს ინტელექტუალური საკუთრების კანონით. ეს მოიცავს პატენტების, სავაჭრო ნიშნების, საავტორო უფლებების და სავაჭრო საიდუმლოების დაცვას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური კოპანიებისთვის და კომპანიებისთვის, რომელიც კრეატიულ ინდუსტრიაში მუშაობენ.

ფირმა კლიენტებს კლიენტებს ეხმარება საგადასახადო კანონმდებლობის გაგებაში. ეს მოიცავს კლიენტების კონსულტაციას საგადასახადო დაგეგმვისა და შესაბამისობის შესახებ, ასევე მათ წარმომადგენლობას შესაბამის დავებში. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ბიზნესებმა უნდა შეასრულონ სახელმწიფო საგადასახადო კანონები და ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ჯარიმები.