სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავები

იურიდიული მომსახურება და სამართალწარმოება

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავები

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავების დროს წარმოიქმნება კონფლიქტი ინდივიდებს, ორგანიზაციებს ან სახელმწიფო ორგანოებს შორის. ეს დავები შეიძლება გადაწყდეს სხვადასხვა გზით, როგორიცაა მედიაცია, არბიტრაჟი ან სასამართლო პროცესი. ხშირ შემთხვევაში, იურიდიულ ფირმა თამაშობს დიდ როლს აღნიშნული დავების გადაწყვეტაში.

A+ Consulting-ს შეუძლია უზრუნველყოს მომსახურების ფართო სპექტრი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებში ჩართულ კლიენტებს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ კლიენტებს გააცნობიერონ მათ საქმეში დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები, გამოავლინონ პოტენციური დაცვა ან პრეტენზიები და შეიმუშაონ სტრატეგიები მოლაპარაკების ან დავის განხილვისთვის. ჩვენს ფირმას ასევე შეუძლია დაეხმაროს კლიენტებს კომპლექსური პროცედურებისა და წესების ნავიგაციაში, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებს, როგორიცაა სამთავრობო უწყებები ან მარეგულირებელი ორგანოები.

ერთ-ერთი მთავარი როლი, რომელიც იურიდიულ ფირმებს შეუძლიათ შეასრულონ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებში, არის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა სასამართლოსა თუ ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში. —- A+ Consulting-ის იურისტებს შეუძლიათ დაეხმარონ კლიენტებს საქმის მომზადებაში და წარდგენაში და არგუმენტირებენ იურიდიულ საკითხებს. ფირმა აწვიდს კლიენტებს ამომწურავ ინფორმაციას, რათა იცოდნენ კლიენტებმა საქმის პოტენციური შედეგების შესახებ და იაზრებდნენ განსხვავებული სტრატეგიების რისკიანობასა და სარგებლიანობას.

სასამართლოში წარმომადგენლობის გარდა ფირმას შეუძლია დაეხმაროს კლიენტებს დავები მორიგებით დაასრულონ ან მონაწილეობა მიიღონ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის (ADR) პროცესებში. მაგალითად, ადვოკატს შეუძლია დაეხმაროს კლიენტებს მორიგების შეთანხმებების შედგენაში, მოლაპარაკებაში მეორე მხარესთან ან მონაწილეობა მიიღოს მედიაციაში ან საარბიტრაჟო წარმოებაში.

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავები შეიძლება იყოს რთული და შრომატევადი, მაგრამ ეი ფლას ქონსალთინგს შეუძლია გადამწყვეტი როლი შეასრულებს თქვენი დავების გადაჭრაში. მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ მომსახურების ფართო სპექტრი, როგორიცაა წარმომადგენლობა სასამართლო ან ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში, მოლაპარაკება და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა; შეუძლიათ დაეხმარონ კლიენტებს სამართლებრივი საკითხების გააზრებაში და კომპლექსური პროცედურებსა და წესებში ნავიგაციაში.